Høring: Ansøgning om kajak- og badeplatform - Sandageren 24 - Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedsænket kajak- og badeplatform i tilknytning til eksisterende tilladt badebro, som er lokaliseret ud for 12x Bøjden By, Horne. Platformen etableres med bøjlestige.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura-2000 område nr. 197 ”Flensborg Fjord og Nybøl Nor” og der er kortlagt stenrev, hvor platformen etableres. Det er Kystdirektoratets indledende vurdering, at det ansøgte ikke medfører væsentlig påvirkning af Natura-2000 området eller af stenrev som følge af hverken anlægsfase eller driftsfase.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 15. januar 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03132

 Høring- Ansøgning om kajak- og badeplatform -     Sandageren 24 - Faaborg-Midtfyn Kommune

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42