Høring: Naturpark Amager - det mellemste og sydligste blå støttepunkt

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af rekreative anlæg på søterritoriet i forbindelse med Naturpark Amager. I materialet er det projekterne ’det mellemste’ og ’det sydligste’ blå støttepunkt, som skal behandles efter Kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

 Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020). 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020). 

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, I især vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering.

 Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 143 ”Vestamager og havet syd for”.

Ansøger har udarbejdet en væsentlighedsvurdering, som er vedlagt ansøgningen.

Der er udpeget marin naturtype bugter og vige (#1160), og det er Kystdirektoratets foreløbige vurdering, at de ansøgte projekter, ikke vil medføre væsentlig negative konsekvenser for Natura-2000 området. 

Ansøgningsmaterialet er vedhæftet, men kan også hentes fra vores hjemmeside, www.kyst.dk, under ”Offentliggørelser”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 21. september 2020.

Ved spørgsmål til sagen venligst henvis til sagsnummer 19/00876.

Høring Naturpark Amager.pdf

 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

 

Hvis vi ikke har modtaget jeres bemærkninger inden fristens udløb, går vi ud fra, at I ikke har bemærkninger til ansøgningen og lægger dette til grund i den videre sagsbehandling.

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42