Høring: Ansøgning om tilladelse til midlertidig markering på søterritoriet til høstning af vild tang 5 placeringer ved Læsø

Publiceret 12-09-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning vedrørende tilladelse til midlertidig markering på søterritoriet til høstning af vild tang 5 placeringer ved Læsø. De ansøgte markeringer er i form af bøjer og til brug for, at opnå økologisk certificering af det høstede tang.
Hver placering er offentliggjort her med, hver deres individuelle ansøgningsmateriale. Desuden er der vedhæftet kortmateriale, som viser alle fem placeringer ved Læsø.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i fra Natura2000 områderne: nr. 9 ”Strandenge på Læsø og havet syd herfor”, nr. 10 ”Holtemmen, Højsande og Nordmarken” og nr. 20  ”Havet omkring Nordre Rønner”. Projektet vil desuden finde sted tæt ved Natura2000 område nr. 192 ” Læsø Trindel og Tønneberg Banke”.

Vi kan desuden oplyse om at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest mandag den 10. november 2019.

Hvis vi ikke har modtaget jeres bemærkninger inden fristens udløb, går vi ud fra, at I ikke har bemærkninger til ansøgningen og lægger dette til grund i den videre sagsbehandling.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt.

For god orden skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger bliver videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagerne venligst opgiv sagsnummer 19/01081

PlaceringernefortanghøstningvedLæssø.

AnsøgningKobbergrunden.

AnsøgningNordforØsterby.

AnsøgningHornexOdde.

AnsøgningNordreRønner.

AnsøgningProf.Johansensvej.

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler