Høring: Ansøgning om snorkelsti i Limfjorden, Vesthimmerlands kommune

Publiceret 08-10-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af snorkelsti i Limfjorden ud for matr. 111a i Løgstør. Vesthimmerlands Kommune.
Det årlige besøgstal er af ansøger vurderet til at være ca. 500 besøgende i juni, juli og august, samt ca. 200 besøgende i maj og september.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura2000 område: nr. 16 ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest mandag den 5. november 2019.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01284.

Ansøgning om snorkelsti i Limfjorden ud for Løgstør

 

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler