Høring Ansøgning om nyt kajanlæg i Oddesund Lystbåde- og Fiskerihavn, Struer

Publiceret 11-10-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af nye kajanlæg på samlet 57 meter i Oddesund Nord Lystbåde- og Fiskerihavn. Der søges om ny lossekaj, liggekaj og afværgepæle, samt mindre uddybning langs den nye kaj.

Ansøgningen er oprindeligt indsendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, men efterfølgende overdraget til Kystdirektoratet. Vi har valgt at fortsætte sagen med den allerede indsendte ansøgning.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Det skal bemærkes, at det skema som er udfyldt og vedlagt ansøgningen er udtryk for ansøgers vurdering og oplysninger, til brug for Kystdirektoratets VVM-screening. Kystdirektoratet har endnu ikke VVM-screenet projektet. 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted ca. 500 meter fra til Natura 2000-område nr. 28 ” Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 8. november 2019.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01340

Ansøgning - Kajanlæg - Oddesund Nord Havn.

 

 

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler