Høring: ansøgning om tilladelse af uddybning i Snaptun Jollehavn, ved matr.19h, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune

Publiceret 05-11-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til uddybning.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 4 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019.

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018). 

Vi kan oplyse at projektområdet ligger tæt ved Natura 2000 område nr. 56 ”Horsens Fjord, havet øst for og Endelave”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 3. december 2019.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Hvis vi ikke har modtaget jeres bemærkninger inden fristens udløb, går vi ud fra, at I ikke har bemærkninger til ansøgningen og lægger dette til grund i den videre sagsbehandling.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til sagsnummer: 19/01906.

Ansøgning om uddybning i Snaptun Jollehavn.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler