Tilladelse til flydeponton nord for Vedbæk Havn

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton til badeformål m.m. nord for Vedbæk Havn, ud for matr.nr. 2e Vedbæk By, Vedbæk

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Etablering af flydeponto på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Ved spørgsmål til afgørelsen henvis da venligst til sagsnummer 19/00286.

Tilladelse til flydeponton

 

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42