Tilladelse til etablering af en havsvømmebane, Nyborg Kommune

Tilladelse til etablering af en havsvømmebane bestående af fem bøjer til havsvømmebane ud for matr. 1azk, Nyborg Markjorder, Nyborg Kommune.

Etablering af bøjer til svømmebaner på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Ved henvendlse om sagen venligt opgiv sagsnummer 18/03221.

Tilladelse til etablering af en havsvømmebane     bestående af fem bøjer i Nyborg.

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26