Høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment ved Haarum Havn

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af op til 5.000 m3 oprensningssediment fra sejlrenden ind til Haarum Havn - Lemvig Kommune.

Haarum Havn søger om en 10 årig tilladelse til oprensning og bypass af op til 5.000 m3 rent sediment pr. år fra sejlrenden. Materialet søges bypasset nedstrøms lige sydøst for og langs med sejlrenden. I ansøgningsmaterialet er bypassområdet vist på kortet som polygon 1 og benævnt sejlrende.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Det kan oplyses, at projektet ligger  i Natura 2000-område nr. 28 ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 29. maj 2019.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis venligst til j.nr. 19/01105.

Høring Haarum Havn - bypass.pdf

 

Yderligere information

Medarbejder: Ejgil Houmaa
E-mail: eho@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 35