Tilladelse til badeponton og vandkantsbro ud Hestehovedet

Tilladelse til badeponton og vandkantsbro ud Hestehovedet, matr.nr. 358 Nakskov Markjorder.

Etablering af badeponton og vandkantsbro på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).


Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02340.

Tilladelse til badeponton og vandkantsbro ud Hestehovedet.

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42