Tilladelse til lovliggørelse af trappe i Odense Havn

Tilladelse til lovliggørelse af trappe i Odense Havn ved promenade mellem Stenfiskerkaj og Finlandgade, matr. 95a, Nørremarken, Odense Jorder, 5000 Odense C, Odense Kommune.

Etablering af trapper på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).


Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02578

Lovliggørelse af trappe i Odense Havn.

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26