Høring: Ansøgning om tilladelse til forlængelse af en havledning i Venø Bugt.

Kystdirektoratet har fra Aquaservice A/S på vegne af HKScan Denmark A/S modtaget en ansøgning om tilladelse til forlængelse af en havledning i Venø Bugt, ud for matr.6i Geddal By, Ejsing, Holstebro Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt på søterritoriet vil finde sted ud for et landareal, der er et Natura 2000-område – område nr. 32 . ” Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge”. Det nærmeste Natura 2000-område på vand er placeret ca. 5 km fra projektområdet og er område nr. 62 ” Venø, Venø Sund”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 1. maj 2019.

Ved spørgsmål eller kommentarer til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 18/03372.

Ansøgning - Havledning Venø Bugt.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Lotte Beck Olsen
E-mail: lbo@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 32