1. offentlighedsfase vedr. Kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg-Nymindegab

Indkaldelse af idéer og forslag til miljøvurdering af projekt om kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg-Nymindegab.

Kystdirektoratet, Drift og Anlæg har søgt om tilladelse til kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg-Nymindegab, beliggende i Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Kystbeskyttelsen vil bestå af sandfordring enten på stranden eller kystnært.

I forbindelse med ansøgningen har Kystdirektoratet, Drift og Anlæg bedt om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive projektets virkninger på miljøet og de eventuelle afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse potentielle skader.

Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning er VVM-myndighed for projektet og skal derudover træffe anlægsafgørelse efter kystbeskyttelsesloven.

Der er udarbejdet et debatoplæg for projektet, som du kan finde nederst på siden.

Formålet med debatoplægget er at sikre, at alle borgere, foreninger, myndigheder og andre interesserede får mulighed for at komme med idéer og bemærkninger til projektet tidligt i processen. Det er også muligt at kom­me med ønsker til emner eller spørgs­mål, som kan belyses i den kommende miljøkonsekvensrapport. Der er udarbejdet et udkast til afgrænsningsnotat med de emner, som vi umiddelbart vurderer, at rapporten skal belyse og vurdere. Denne kan også findes nederst på siden sammen med ansøgningen.

Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 23. marts 2023.

I forbindelse med debatfasen afholder bygherre et borgermøde d. 9. marts 2023 i Thorsminde. For nærmere information om mødet henvises til debatoplægget.

Hvilke muligheder har du?

Hvis du har ideer og kommentarer til miljøkonsekvensrapporten eller til det konkrete projekt, skal disse sendes skriftligt til Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning, Højbovej 1, 7620 Lemvig eller som e-mail på kdi@kyst.dk. Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. 22/24270.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndighedens sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltnings dokumenter, som bl.a. offentliggøres på myndighedens hjemmeside. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Hvor kan du få flere oplysninger?

Spørgsmål vedr. miljøvurderingen, og til projektet, kan rettes til Anne Villadsgaard, avi@kyst.dk og Lotte Beck Olsen, lbo@kyst.dk

Ansøgning Lodbjerg-Nymindegab

Afgrænsningsnotat MKR Lodbjerg-Nymindegab

Debatoplæg Lodbjerg-Nymindegab

Kontakt

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler

lbo@kyst.dk

M: 91 33 84 32