Høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment ved Sølager Sejlrende, Frederikssund Kommune

Publiceret 05-10-2022

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til årligt at bypass af ca. 1.000 m3 oprensningssediment fra Sølager Sejlrende, Frederikssund Kommune.

Formål med oprensningen er at holde sejlenden farbar, i den dybde der er forskrevet i Den danske Havnelods.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal udføre en VVM screening, for undersøgelse om der er tale om VVM pligt for projektet (LBK nr. 1976 af 27/10/2021)

Det kan oplyses, at projektet ligger udenfor Natura 2000-område.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 3. november 2022. Henvis da venligst til j.nr. 22/20496.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Høringsmateriale - Sølager Sejlrende - Bypass

 

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler