Høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment ved Bisserup Havn, sejlrende, Slagelse Kommune

Publiceret 08-06-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til årligt at bypass op til ca.3.500 m3 oprensningssediment fra sejlrenden til Bisserup Havn, Slagelse Kommune.

Sejlrenden sander til, skal årligt oprenses for at sikre vandybden til sejlads.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Det kan oplyses, at projektet ligger i Natura 2000-område, 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 9. Juli 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/10939

Høring- Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment ved Bisserup Havn, sejlrende, Slagelse Kommune

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler