Høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment ved Odden Færgehavn, Odsherred Kommune

Publiceret 13-10-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 24.000 m3, hvoraf 10.000 m3 inden for det første år, resten fordeles efter behov de næste 9 år, oprensningssediment fra OD1 og OD2, Odden Færgehavn, Odsherred Kommune.

Grunden til at der ansøges om ny tilladelse skyldes at der er sket en tilsanding specielt i havnebassinets østlige og vestlige side. Tilsandingen skyldes at færgerne ved anløb svajer i bassinet og herved flytter materiale fra midten af havnebassinet og ud i siderne. Det seneste survey har vist, at der er behov for en større oprensning for at sikre, at færgerne kan anløbe færgelejerne uden risiko for bundberøringer.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Det kan oplyses, at projektet ligger udenfor Natura 2000-område.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 11. november 2020

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03224

Høring- Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment ved Odden Færgehavn, Odsherred Kommune

 

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler