Høring: Ansøgning bypass af rent oprensningssediment ved Amtoft Havn, Thisted Kommune

Publiceret 24-03-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 5.000 m3 over 10 år, det første år dog yderligere ca. 2000 m3 rent oprensningssediment fra område A i Amtoft Havn, Thisted Kommune.

Amtoft havn ønsker oprenset til -2,9 m DVR90. Der vil indledende skulle oprenses op til 2.000 m3 i løbet af det første år, og derefter vil der være behov for en løbende oprensning af havnen i løbet af de efterfølgende år. I alt vil dette medføre maksimalt 5.000 m3 oprensningsmateriale over en tiårig periode, dette for område A.

Sediment transporten er meget svag i området, det vurderes at den største transport går fra øst mod vest, men der vil også være en transport i modsat retning.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Det kan oplyses, at projektet ligger i Natura 2000-område nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 22. april 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01006

Høring - Ansøgning bypass af rent oprensningssediment ved Amtoft Havn.

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler