Ny Høring: Ansøgning om bypass fra Korsør Lystbådehavn

Publiceret 25-10-2019

Sagen om bypass fra Korsør Lystbådehavn, sendes igen i ny høring på grund af ændret bypass område.

Ændringen er; Bypass området flyttes ca. 4 km. mod nordøst ud for Frølund Fed. Se vedhæftet kort over bypass området ”Ny høring- ny høring”
Derudover er der ikke sket ændringer i det ansøgte.

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse bypass af ca. 8.000 m3 oprensningssediment fra Korsør Lystbådehavn, Slagelse Kommune.

Korsør Lystbådehavn søger om tilladelse til by-pass af materialer fra de tre områder markeret i ansøgningsmaterialet.

Materialet søges by-passet nedstrøms nord for Korsør.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Det kan oplyses, at projektet ligger uden for Natura 2000-område.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 11. November 2019.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00187

Ansøgning om bypass fra Korsør Lystbådehavn Tilrettet.

Ny høring - ny høring.

 

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler