Høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment ved Ejerslev Havn, Morsø Kommune

Publiceret 04-11-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 300 m3 rent oprensningssediment fra indsejlingen til Ejerslev Havn Morsø Kommune.

Der er tale om en årlig oprensning af indsejling af indsejlingen til havnen.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Det kan oplyses, at projektet ligger i Natura 2000-område  nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 3. december 2019.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03016.

Ansøgning Ejerslev Havn - med bilag.pdf

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler