Arkiverede vandstandsdata

Historiske vandstandsdata kan hentes i prægenererede og zippede CSV-filer for hver målestation. Klik på filnavne/links nedenfor for download.

Ved brug af data skal man være opmærksom på at data kan indeholde fejl eller periodevis mangle, også efter kvalitetskontrollen er udført. Brug af data er derfor på eget ansvar.

Vandstandsdata bliver kvalitetskontrolleret i en manuel proces med varierende intervaller, og i den forbindelse renset for åbenlyse fejl.

Tidsrummet fra en måling er foretaget til at kvalitetskontrolleren er udført kan variere fra ca. 14 dage til i sjældne tilfælde seks måneder.

Derudover udføres der kvalitetssikring (rettelse) af data i forbindelse med service og kalibrering af målestationerne på halvårsbasis, men vejrforhold m.v. kan udskyde planer og processer væsentlig.

For aktive målestationer produceres der nye arkivfiler en gang om året hvor foregående års data tilføjes, så snart alle data i det foregående år er bleven kvalitetskontrolleret.

I arkivfilerne er data siden 2010 og frem kvalitetskontrolleret og kvalitetssikret systematisk. Ældre data er ikke nødvendigvis behandlet ligeså systematisk.

Hver arkivfil indeholder alle data fra en målestations startdato til slutdatoen for nedlagte målestationer, eller for aktive målestationer, frem til og med det seneste hele år hvor samtlige data er bleven kvalitetskontrolleret, men ikke nødvendigvis kvalitetssikret.

I forbindelse med kvalitetssikringen kan ældre data eventuelt blive rettet, dvs. i perioden fra foregående kalibrering til seneste kalibrering. Derfor kan de aktuelle arkivfiler indeholde andre værdier for de sidste par år, end værdierne i ældre arkivfiler som er hentet tidligere år.

Læs mere om metadata

Filerne indeholder en række per observation med nedenstående kolonner:

 • Datotid
  Tidsstempling angivet som dato-tid i hele 10-minutters klokkeslæt. F.eks.: 24-03-2011 09:40:00
  (Fra 1972 foregik dataindsamlingen hver 30 minut frem til ca. 1991, hvorefter man gik over til hver 15. minut frem til 2001, hvor der startede en gradvis overgang til 10-minutters værdier. Fra 2009 er de fleste observationer 10-minutters værdier)
 • Vandstand
  Vandoverfladens kote i forhold til DVR90 kote 0 i hele cm, så der forekommer både positivt og negativt fortegn. Ældre observationer målt i forhold til DNN er konverteret til DVR90
 • Source_ident
  Ved fejlretning af data kan det blive nødvendigt at kopiere data fra en nærtstående måler. Id'et for denne måler vil i så fald stå i denne kolonne, som ellers og i de allerfleste tilfælde er tom
 • North
  ETRS89, UTM32 Northing koordinat. F.eks.: 6109390
 • East
  ETRS89, UTM32 Easting koordinat. F.eks.: 479970

Filerne er navngivet med målestationernes geografiske navn, og i nogle tilfælde hvorvidt det er tale om en trykmåler eller en måler med flyder og lod, efterfulgt af et for Kystdirektoratets vandstandsmålere unikt IDENT nr.

Der benyttes som udgangspunkt flyder og lod som primær måler, og ved de steder som er kompletteret med en sekundær måler er det som regel tale om en trykmåler.

Vandstandsmåler ved Kloster Havn i Nissum Fjord.