FRAMES – et internationalt samarbejde om beskyttelse mod oversvømmelse

Kystdirektoratet er med i det interregionale EU- projekt "Flood Resilient Areas by Multi-layEred Safety" (FRAMES), for at udveksle viden og forskning på området oversvømmelse.

Det overordnede formål med FRAMES er at videreudvikle vores forståelse af og tilgang til oversvømmelsesbeskyttelse på tværs af Nordsø regionen for at sikre langsigtet og virkningsfuld beskyttelse i udsatte områder samt effektiv genopretning i områder, der har været ramt af oversvømmelse. Dette skal bl.a. munde ud i anbefalinger til forbedrede metoder og tiltag inden for oversvømmelses-beskyttelse og – genopretning samt udvikling af processer til planlægning af virkningsfulde klimatilpasningsstrategier.

Projektet ledes af Provincie Zuid-Holland, og derudover er England, Belgien, Tyskland og Danmark repræsenteret som partnere i projektet.

Det danske bidrag

Kystdirektoratets bidrag til FRAMES består af to projektbidrag. I det første bidrag fokuseres på processerne og erfaringerne fra genoprettelsesperioden efter stormen Bodils ødelæggelser. Det andet bidrag er at anvende og videreudvikle det hollandske Multi-Layered Safety Concept i to case-områder for at udvikle anvendelige strategier for klimatilpasning og klimaplanlægning.

Disse erfaringer skal trækkes gennem undersøgelser i tre pilotområder; Vejle, Solrød/Køge og Jyllinge Riis ved Roskilde. I Vejle og Solrød/Køge skal Multi-Layered Safety Concept undersøges, hvilket opdeler oversvømmelsesbeskyttelse i tre lag: (i) forebyggende foranstaltninger/sikring (klassisk oversvømmelsesbeskyttelse som diger o.l.), (ii) fysisk planlægning og (iii) beredskab. Desuden vil projektet indføre et ekstra 4. lag: (iv) genopretning efter oversvømmelse. Det er dette 4. lag, der arbejdes med i pilotområdet i Roskilde.

Vejledning til kommuner ved udarbejdning af risikostyringsplaner

Kystdirektoratet forventer at opnå meget gennem deltagelsen i InterReg projektet, da det i høj grad vil bidrage til optimerede klimatilpasningsstrategier, der medfører et bedre beslutningsgrundlag for beslutningstagere i nationalt og internationalt regi. Det danske arbejde vil blive styrket af forskning på tværs af de europæiske landegrænser og sparring med internationale eksperter på området.

Kystdirektoratet vil dele erfaringerne og den opnåede viden gennem vejledning af bl.a. kommuner, beredskaber og borgere for at forbedre processerne inden for området. Undersøgelsen skal bidrage til at hjælpe kommunerne med at integrere risikoreduktion og respons i genopbygningsprocessen samt at inkorporere usikkerheder og et samlet overblik i klimatilpasningsplanlægning. I sidste ende vil det komme borgerne i de oversvømmelsestruede områder til gode.

FRAMES-partnerne samlet i Middelburg i Holland i februar 2017.

FRAMES (Flood Resilient Areas by Multi-layEred Safety) er et projekt under EU InterReg North Sea Region Programme 2014 – 2020 med officiel opstart oktober 2016 og forventet afslutning september 2019. Projektet har et samlet budget på 6.924.911 euro, hvoraf Kystdirektoratet har et samlet budget på 176.260 euro, der er 50 % dækket gennem et EU tilskud.

Læs mere om FRAMES på northsearegion.eu