Samfundsøkonomiske analyser - værktøj

Samfundsøkonomisk analyse og oversvømmelsesdirektivet - praktisk værktøj ifm. beregning af skader ved oversvømmelser.

Fremtidige klimaændringer forudses, at medføre større pres på landets kyster med behov for forstærkning af eksisterende kystbeskyttelse samt nyanlæg af kystbeskyttelse på andre strækninger.

Det forudses, at risikobegrebet i stadigt højere grad vil komme til at spille en rolle i dimensionering af kystbeskyttelsen samt beslutning om og prioritering af kystbeskyttelsesindsatsen.

Risikoen er et udtryk for værdien af de potentielle skader en given oversvømmelse vil kunne medføre, men tager samtidigt hensyn til sandsynligheden for, at en sådan oversvømmelse vil indtræffe.

Trafikministeriet har opstillet en manual for samfundsøkonomiske analyser, som angiver de overordnede retningslinjer. Kystdirektoratets rapport opstiller et praktisk værktøj for beregningen, bl.a. med angivelse af anvendelige skadesfunktioner på forskellige skadestyper afhængig af oversvømmelsens omfang.

Det planlægges at lovgive i 2009 om implementeringen af EU’s oversvømmelsesdirektiv.

I rapporten er der givet forslag til, hvordan kravene til direktivet praktisk vil kunne opfyldes. Dog falder kravet om risikostyringsplaner uden for målsætningen for arbejdet med denne rapport.

Endelig er der foretaget et par case-studier for henholdsvis Løgstør By og Dalby Bugt som eksempler på metodernes anvendelighed.

Udgivet af Kystdirektoratet 2009. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.