Oversvømmelsesrisiko - metodeudvikling af værdi- og sårbarhedsvurdering af kulturarv

I forbindelse med implementering af EU´s oversvømmelsesdirektiv skal alle medlemslande fastlægge en ramme for vurdering og styring af oversvømmelsesrisici med henblik på at mindske væsentlige negative følger for menneskers sundhed, miljø, økonomi og kulturarv. Oversvømmelsesdirektivet gennemføres i 3 plantrin, hvor Naturstyrelsen og Kystdirektoratet står for udførelsen af plantrin 1 og 2, mens plantrin 3 varetages af de berørte kommuner.

På den baggrund ønsker Kystdirektoratet indenfor direktoratets eget udviklingsprogram at udvikle en metode til vurdering af kulturarvens kulturelle værdi og betydning såvel som sårbarhed i forhold til oversvømmelser fra havet. Metoden skal anvendes i forbindelse med de risikoanalyser, som gennemføres i direktivets plantrin 2.

Metodeudviklingen tager afsæt i analysemetoden Evaluation af Cultural Losses (Dassanayake, D.R., Burzel, A. og Oumeraci, H.: Evaluation of Cultural Losses), som er udviklet i det tyske forskningsprojekt XtremRisk.

I notatet her gives et første input til, hvordan kortlægning og vurdering af kulturarvens kulturelle værdi på baggrund af eksisterende data kan indgå i en GIS-baseret tabsanalyse. Der tages udgangspunkt i Dragør by som caseområde og den maksimale oversvømmelsesudbredelse i forbindelse med Kystdirektoratets scenarium S4.

Udgivet af Kystdirektoratet 2014. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.

Hent PDF: Oversvømmelsesrisiko - Metodeudvikling af værdi- og sårbarhedsvurdering af kulturarv