Opdatering af digestyrker, Vadehavet

Digerne i Vadehavsregionen indgår sammen med varsling og beredskab i stormflodsbeskyttelsen af mennesker, dyr, ejendom og øvrige værdier i de lavtliggende områder ud mod Vadehavet.

Digerne har forskellig styrke, hvilket ideelt set afspejler risikoen for oversvømmelse af det bagvedliggende område. Desto større værdier, der er på spil, desto større sikkerhed påkræves.

Digestyrken for Vadehavsdigerne, som indgår i det syd- og sønderjyske beredskab, er opdateret i forhold til opdateret højvandsstatistik for vandstandsmålerne i området og ny opmåling af digekronerne. På baggrund af beregninger og vurderinger gennemgået er resultatet i form af digernes sikkerhedsniveau angivet.

Digestyrken udtrykt som en middeltidsafstand er beregnet i forhold til den nærmest liggende vandstandsstation. For tre diger på Vadehavsøerne er digestyrken beregnet ud fra Ribe vandstandsstatistik. Da vandspejlet ved pålandsvind står med hældning ind mod fastlandet er Ribe højvandsstatistik reduceret med et fradrag på 0,5 m. For Mandø Bydige er angivet to tal. Selve bydiget oppebærer en stor sikkerhed, men brud på det svagere Mandø Havdige og bagfra kommende oversvømmelse gør, at sikkerheden for området bag bydiget er lavere.

Hent PDF: Opdatering af digestyrker, Vadehavet

Udgivet af Kystdirektoratet 2011. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.