Morfologisk udvikling i Vadehavet

Kystdirektoratet har udført morfologiske analyser af udviklingen i Vadehavet gennem mere end 40 år ud fra opmålinger, og resultaterne sættes i relation til den formodede fremtidige udvikling som følge af klimaændringer. Analyserne er afrapporteret separat for de fire tidevandsområder.

For Knudedybs tidevandsområde (2008) ses på den generelle udvikling i tidevandsområdet med specielt fokus på opbygningen af vaderne i de ydre dele af tidevandsområdet, på flytning af vandskellet mod Grådybs tidevandsområde og på aflejrings- og transportforholdene efter etablering af Låningsvejen til Mandø. 

I Grådybs tidevandsområde (2006) er der lagt speciel vægt på problemer omkring tilsanding af sejlrenden, på problemer med sedimentdeponering i Vadehavet, og der sættes fokus på Skallingens udvikling og halvøens relationer til tilsandingsproblematikken. 

I Juvre Dybs tidevandsområde (2006) er specielt Juvre Priel’s fremtidige udvikling og betydningen heraf for Juvre Digets sikkerhed behandlet. 

Endelig er der for Lister Dybs tidevandsområde (1999) blandt andet set på aflejringsforhold og dybenes ændringer siden midten af 1960erne som følge af Rømø-dæmningens placering. Endvidere er udviklingen af Vadehavsfronten (kysten foran Skallingen og vadehavsøerne) analyseret.