VVM – Notat

Oversigt over Kystdirektoratets VVM-aktiviteter på søterritoriet.

Formålet med dette notat er, at dokumentere Kystdirektoratets aktiviteter på søterritoriet indenfor VVM-området, hvor især aktiviteter vedrørende sandindvinding og kystfodring er væsentlige. Geografi sk er alle disse aktiviteter lokaliseret i Nordsøen og langs den jyske vestkyst i Danmark.

Notatet er derved tiltænkt dels aktører med interesse i den historisk dokumenterede VVM-aktivitet i Kystdirektoratet og dels en mulig rettesnor for fremtidige VVM-aktiviteter, hvor VVM-begrebet og VVM-processen bliver forklaret i forening med den videndeling, som konklusionerne i de enkelte rapporter varetager.

Hent PDF: VVM-Notat

Udgivet af Kystdirektoratet 2009. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.