Fodringseffektivitet

Tidligere gennemførte beregninger af effektiviteten af sandfodringer bygger på simple deterministiske metoder, d.v.s. metoder, som arbejder med simple fysiske sammenhænge mellem påvirkningerne på kyststrækningen og mængdeændringerne. De benyttede opmålingsdata har vist sig at være behæftet med en mindre ensidig usikkerhed, og denne usikkerhed givet en del udfordringer.

I dette projekt anvendes statistiske metoder, der på grundlag af mange fysiske parametre forsøger at forklare fodringernes opførsel. Der er fundet gode sammenhænge mellem fodringsomfanget og kystudviklingen, når der ses på en lang periode – her 16 år. Tilsvarende gode sammenhænge er ikke fundet, når der ses på perioder på 1 år.

I projektet er udviklet en metode, der på grundlag af erosion og aflejring i perioderne korrigerer pejlingerne for systematiske fejl. Efter korrektionen af pejlingerne er der fundet særdeles gode sammenhænge mellem de fysiske påvirkninger og erosionen i området.

Det anbefales, at metoden til korrektion af pejlingerne udvikles til også at gælde perioder og strækninger med fodringer.

Ved anvendelse af resultaterne af projektet forventes det, at fodringsindsatsen kan effektiviseres.

Udgivet af Kystdirektoratet 2005. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.

Hent PDF: Fodringseffektivitet - rapport