Høring: Ansøgning om tilladelse til etableringen af to fortøjningspæle ved Drejensvej 98, Kolding Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etableringen af to fortøjningspæle i forlængelse af eksisterende broanlæg ud for matr.49e, Nr. Bjert By, Nr. Bjert, Drejensvej 98, 6000 Kolding, Kolding Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020). 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020) . 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 03/01/2023). 

Vi skal bede hørings- og orienteringssparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektets udløserkrav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen. 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i en afstand af ca. 2 km til Natura 2000-område nr. 112 ”Lillebælt”

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forudgående af bilag IV arten marsvin i området. 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 13.10.2023.Henvis da venligst til journalnummer 23/06835. 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Yderligere information

Medarbejder: Julie Elisa Søby
E-mail: juels@kyst.dk
Telefonnr.: 61351355