Høring: Ansøgning om tilladelse til etableringen af stenrev ud for Dyngby Hage

Publiceret 30-11-2022

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etableringen af stenrev ud for Dyngby Hage, Odder Kommune.

Stenrevet placeres på ca. 4- 9 meters dybde i et område på ca. 80000 m2. Stenene placeres i bunker af mindre sten, og større sten spredt.

Der udelukkende benyttes natursten til revet.

Stenrevet har tidligere været ansøgt, men grundet den tidligere placering blev ansøgningen afvist af hensyn til evt. kommende Kattegat forbindelse.

I det vedhæftede materiale foreligger en udtagelse fra Transportministeriet, hvor de således ingen indvendinger har mod etableringen af et stenrev på den ansøgte placering. 

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020). 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 13.01.2023. Henvis da venligst til journal nummer 22/24072

Ansøgning om tilladelse til etableringen af et stenrev ved Dyngby Hage

Yderligere information:

Julie Elisa Søby

Sagsbehandler