Høring: Ansøgning om lovliggørelse af Loddenhøj Jollehavn

Publiceret 13-01-2022

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af Loddenhøj Jollehavn.

Havnen er etableret, men som følge af klagenævnsafgørelse, er der søgt om retlig lovliggørelse. Projektet er beliggende ud for Loddenhøjvej 250, 6200 Aabenraa, matr. nr. 624 Barsmark Løjt. 

I det opdaterede ansøgningsmateriale henvises der til den oprindelige ansøgningen, Niras-notat og den tidligere meddelte tilladelse For en god ordens skyld er dette materiale vedlagt høringen.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, samt stk. 3 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1976 af 27/10/2021).

Vi skal bede hørings- og orienteringsparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektet udløser krav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen. 

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 10. februar 2022. Henvis da venligst til j.nr. 20/04942.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

20/04942 Ansøgning - Loddenhøj Jollehavn.pdf

20/04942 Bilag til ansøgning (ældre materiale) - Loddenhøj Jollehavn.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler