Tilladelse til etablering af diffuse stenrev og ålegræsudplantning i lagune ved Gyldensteen Strand

Publiceret 15-02-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere diffuse stenrev og foretage udplantning af ålegræs.

Tilladelsen indeholder afgørelser efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af Naturrådgivningen ved Niels Riis.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/09245.

21/09245 Tilladelse til stenrev og ålegræsudplantning i lagune ved Gyldensteen Strand

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler