Høring: Ansøgning om tilladelse til udplantning af ålegræs i Kolding Fjord, Kolding Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udplantning af ålegræs på 5 lokaliteter i Kolding Fjord.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020). 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020). 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021). 

Bemærk om VVM/Natura 2000:

Det er Kystdirektoratets vurdering, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingsloven. Vi skal bede hørings- og orienteringsparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektet udløser krav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted ca. 6,5 km nord fra nærmeste marine Natura 2000-område, nr. 112: Lillebælt.

På baggrund af projektets karakter og omfang, samt afstanden til nærmeste Natura marine 2000-område er det Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at det ansøgte projekt ikke væsentligt vil påvirke Natura 2000-området.  

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 1. februar 2023. Henvis da venligst til j.nr. 22/23756.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ansøgning - Kolding - Ålegræs

Yderligere information

Medarbejder: Anne Villadsgaard
E-mail: avi@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 25