Høring: Ansøgning om tilladelse til etablering af badebro ved Feddet, Faxe Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etableringen af en badebro ved St. Elmievej 2, Feddet, Faxe Kommune.

Broen er en ca. 50 meter lang og 1,5 meter i bredden, med to opholdsfelter. Et på midten af broen, samt et for enden af broen.

Broen er sæson udlagt fra forår til efterår.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 168 ”Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 28.01.2023. Henvis da venligst til j.nr. 22/23879.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ansøgning - Feddet - Badebro

Yderligere information

Medarbejder: Julie Elisa Søby
E-mail: juels@kyst.dk
Telefonnr.: 61351355