Høring: Ansøgning om lovliggørende tilladelse til etableringen af fortøjningspæle, Thorøhuse, Assens Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til etableringen af fortøjningspæle ved dybet, Thorøhuse, Assens Kommune.

Pælene benyttes til fortøjning af både, samt opbevaring af levende fisk i ruse eller hyttefad.

Der er tale om lovliggørelse af 39 pæle med forskellige ejere, hvilket fremgår af ansøgningsmaterialet.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020). 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).

Bemærk om screening/VVM:

Vi skal bede hørings- og orienteringsparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektet udløser krav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen.

Det nærmeste marine Natura 2000-område er nr. 112 ”Lillebælt” i en afstand af ca. 5,2 km til projektområdet

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 31.01.2023. Henvis da venligst til j.nr 22/23236.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ansøgning - Dybet ved Thorøhuse - Fortøjningspæle

Yderligere information

Medarbejder: Julie Elisa Søby
E-mail: juels@kyst.dk
Telefonnr.: 61351355