Høring - tilladelse til opførelse af et havnebad, beliggende i Ålbæk lystbådehavn, Sønder Havnevej 69, 9982 Ålbæk, Frederikshavn Kommune

Publiceret 04-08-2022

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til opførelse af et havnebad bestående af en pælebro med en saunabygning, samt bøjer til afgrænsning af badeområdet, beliggende i Ålbæk lystbådehavn, Sønder Havnevej 69, 9982 Ålbæk, Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2  (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal endvidere vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Det er Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 områderne væsentligt henset til projektets karakter og beliggenhed indenfor eksisterende havnemoler, samt afstanden til nærmeste område. Det nærmeste marineområde nr. 4 ” Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb” er således placeret ca. 5, 5 km i direkte linje fra projektområdet.

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, I især vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering.

Vi skal bede hørings- og orienteringsparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektet udløser krav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 1. september 2022. venligst oplys journalnummer 22/19410.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Samlede ansøgning.

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler