Høring: Ansøgning om udskiftning til flydebro i Hadsund Lystbådehavn

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udskiftning af eksisterende pælebro til flydebro ved Hadsund Lystbådehavn.

Flydebroen har en længde på 52 meter og fastgøres i fjordbunden med 5 stålrør.

Kystdirektoratet skal til ansøgningen bemærke, at der i dag er etableret en række flagstænger på træbroen og en evt. tilladelse til flydebro vil indeholde vilkår om, at flydebroen ikke må indrettes med flagstænger.

Det ansøgte er beliggende ud for Thygelundsvej 3, 9560 Hadsund, matr. nr. 281b Hadsund By, Hadsund.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1976 af 27/10/2021).

Bemærk om screening/VVM:

Vi skal bede hørings- og orienteringsparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektet udløser krav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen.

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 8. december 2021. Henvis da venligst til j.nr. 21/14161.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

21/14161 Ansøgning - Hadsund Sejlklub - Flydebro.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42