Høring: Ansøgning om tilladelse til etablering af to flydebroer og to estakadevægge i Køge Marina

Publiceret 22-03-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af to flydebroer og to estakadevægge i Køge Marina, Bådehavnen 2, matr. 11tø, 4600 Køge, Køge Kommune.

Grunden til de ansøgte udvidelse er et ønske om, at Køge Marina vil kunne håndterer flere både, samt at der sikres en beskyttelse til disse.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Det ansøgte projekt ligger ikke i et Natura 2000-område. Der er konstateret bilag IV arten marsvin i området.

 

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ’filer’.

 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 19. april 2021.

 

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgning kan rettes til sagsbehandler, Nikolaj Michelsen, e-mail: Obfuscated Email eller tlf.: 91 33 84 26. Venligst opgiv sagsnummer: 20/05159.

Høring- Ansøgning om tilladelse til etablering af to flydebroer og to estakadevægge i Køge Marina

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler