Høring: ansøgning om tilladelse til etablering af fire fortøjningspæle ud for matr.36a, Hasselvænget 13, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af fire fortøjningspæle ud for matr.36a, Skovsbo By, Egense, Hasselvænget 13, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke ligger i et Natura 2000-område. Vi kan desuden oplyse, at der er konstateret bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ’filer’.

 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 31. marts 2021.

 

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgning kan rettes til sagsbehandler, Nikolaj Michelsen, e-mail: nim@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 26. Venligst opgiv sagsnummer: 20/05151.

Ansøgning om fortøjningspæle i Svendborg

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26