Høring: Ansøgning om tilladelse til etablering af 7 fortøjningspæle til joller ved Dybvig Havn, Lolland kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af 7 fortøjningspæle til joller ved Dybvig Havn, Dybvigvej 53A, matr. 120, 4944 Fejø, Lolland kommune. Grunden til det ansøgte udvidelse er, at der er pladsmangel i Dybvig Havn for både.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Det ansøgte projekt ligger i Natura 2000-område nr. 173 ”Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand”. Der er konstateret bilag IV arten marsvin i området.

 

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ’filer’.

 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 21. april 2021.

 

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgning kan rettes til sagsbehandler, Nikolaj Michelsen, e-mail: nim@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 26. Venligst opgiv sagsnummer: 21/09362.

Høring- Ansøgning om tilladelse til etablering af 7 fortøjningspæle til joller ved Dybvig Havn, Lolland kommune

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26