Tilladelse til nye flydebroanlæg og bølgebryder i Roskilde Havn

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udvidelse af Roskilde Havn med flyde-brosanlæg op til 110 nye pladser, samt bølgebryder. Den samlede kapacitet bliver på op til 485 både.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgø-relsen og miljøvurderingsloven.
Ansøgningen er indsendt og hånderet af WSP A/S.
Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelseslo-ven.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvens-vurdering (VVM) af projektet.

Bilag - Høringssvar med bemærkninger

Tilladelse til nye flydebroanlæg og bølgebryder i Roskilde Havn</a    >

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/08849

 

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42