Høring: Ansøgning om tilladelse til etablering af en bølgebryder i Snaptun Jollehavn, Hedensted Kommune

Publiceret 28-05-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en bølgebryder i Snaptun Jollehavn, Snaptun Strandvej 11b, matr. 19h, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

 

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt vil finde sted tæt ved af Natura 2000-område nr. 56 ”Horsens Fjord, havet øst for og Endelave”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 25. juni 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer: 21/07470.

Høring- Ansøgning om tilladelse til etablering af en bølgebryder i Snaptun Jollehavn, Hedensted Kommune

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler