Høring: Ansøgning om renoveringsprojekt i Hårbølle Havn, Vordingborg Kommune

Publiceret 26-05-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til renoveringsprojekt i Hårbølle Havn. Projektet omfatter overordnet set renovering af to stenmoler, bådebroer, én kaj og to molehoveder, samt mindre arbejder såsom badebro.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Der er udarbejdet væsentlighedsvurdering for projektet. Kystdirektoratet vurderer indledningsvist, at det ansøgte ikke får væsentlig indvirkning på miljøet.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 23. juni 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/10940

Ansøgning - Hårbølle Havn - Renoveringsprojekt

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler