2. offentlighedsfase vedr Centralrenseanlæg Vestermark, Sønderborg Kommune

Publiceret 03-05-2021

Hermed offentliggøres miljørapport og Kystdirektoratets udkast til afgørelse efter kystbeskyttelsesloven mv. for projektet vedrørende etablering af nyt centralrenseanlæg ved Vestermark, Sønderborg Kommune.

Da projektet også kræver tilladelser af Sønderborg Kommune, har Kystdirektoratet og kommunen valgt at køre en fælles proces, således at der er udarbejdet en samlet miljørapport for hele projektet.

Sønderborg Kommune har den koordinerende rolle for myndighederne, og bemærkninger til projektet skal derfor sendes til kommunen, som så efterfølgende sender dem videre til os. Se yderligere information herom nedenfor.

Sønderborg Forsyning har søgt om at etablere et nyt centralrenseanlæg med transportanlæg ved Vestermark, nord for Sønderborg.

Kystdirektoratet er myndighed for anlæggene på søterritoriet og Sønderborg Kommune er myndighed for landanlæggene.

Som en del af processen har sagen været fremlagt i 1. offentlighedsfase i perioden 25. april til 23. maj 2018. Til grund for miljøkonsekvensrapporten ligger blandt andet de bemærkninger, der indkom i 1. offentlighedsfase.

                                                                                                                                                            

2. offentlighedsfase

Kystdirektoratet igangsætter sammen med Sønderborg Kommune hermed den 2. offentlighedsfase med offentlig høring af:

  • Miljørapport for nyt centralrenseanlæg
  • Ansøgninger
  • Kommuneplantillæg og lokalplan som muliggør nyt renseanlæg (findes kun på kommunens hjemmeside)
  • Tillæg nr. 5 til spildevandsplan for Sønderborg Kommune 2016 – 2021 (findes kun på kommunens hjemmeside)
  • Forslag til VVM- og udledningstilladelse (findes kun på kommunens hjemmeside)
  • Udkast til Kystdirektoratets tilladelse til etablering af rørledninger og udløbsledning på søterritoriet

 

Høringsperioden er 8 uger fra den 3. maj 2021 til den 28. juni 2021.

Miljørapport, plangrundlag og udkast til tilladelser kan findes på kommunens hjemmeside www.sonderborgkommune.dk under ”høringer”. Rapporten, udkast til tilladelse efter kystbeskyttelsesloven mv. kan ligeledes findes på Kystdirektoratets hjemmeside.

Jeres bemærkninger bedes indsendt på Obfuscated Email senest den 28. juni 2021.

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende miljørapport og udkast til tilladelse til ledningerne på søterritoriet kan rettes til Kystdirektoratet, Lotte Beck Olsen Obfuscated Email. KDI 20/05112.

Spørgsmål vedrørende miljørapport, plangrundlag og tilladelser på land kan rettes til Sønderborg Kommune, Vand & Natur, Lisbeth Møller Jensen Obfuscated Email.

UDKAST - Tilladelse til etablering af rørledninger og udløbsledning på søterritoriet Sønderborg

Ansøgning

Miljørapport_Centralrenseanlæg_Sønderborg_rev6

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler