Høring: Ansøgning om tilladelse til opfyldning ved Lynæs havn, etape 1 og 2, Halsnæs Kommune

Publiceret 01-06-2021

Kystdirektoratet sendte den 3. oktober 2019 ansøgning om etablering af etape 2 i høring.
Det har under sagens behandling vist sig, at der aldrig er blevet givet en detailtilladelse efter kystbeskyttelsesloven til etape 1 af projektet.
Derfor genfremsender vi sagen i høring nu med oplysninger om etape 1, således at der kan blive truffet afgørelse om det samlede projekt.

Ansøger har undervejs i forløbet udarbejdet en risikovurdering ift. bilag IV arten markfirben, som er vedlagt i ansøgningsmaterialet.
Det samlede projekt omfatter således nu både etape 1 og 2.

1. etape: Lynæs Havn blev i 2006 udvidet øst for den eksisterende jollehavn med ca. 4.000 m2, 1. etape. I forbindelse med udvidelsen blev der udført

marinearkæologiske undersøgelser på arealet og dispenseret fra den eksisterende fredning.

Endvidere blev den nordøstlige mole forlænget ca. 80 meter i en østlig retning samt ca. 70 meter vinkelret på denne i en nordsyd gående retning. I

alt en udvidelse til bådpladser på ca. 1.500 m2.

2. etape: En opfyldning af arealet øst for 1. etape.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 973 af 25/06/2020).

Det skal bemærkes, at det skema som er udfyldt og vedlagt ansøgningen er udtryk for ansøgers vurdering og oplysninger, til brug for Kystdirektoratets VVM-screening. Kystdirektoratet har endnu ikke VVM-screenet projektet. 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted umiddelbart op til Natura 2000-område nr. 153 ” Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig”.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området, samt bilag IV arten markfirben på land.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 29. juni 2021.

 Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05217

Ansøgning efter kystbeskyttelsesloven Rev. B

Høring - ansøgning om tilladelse til opfyldning ved Lynæs havn, etape 1 og 2, Halsnæs Kommune

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler