Høring: Ansøgning om tanganlæg i eksisterende muslingeopdrætsanlæg nr. 358 - Kerteminde

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til tanganlæg i eksisterende tilladt og udlagt muslingeopdrætsanlæg nr. 358. Der anvendes op til 16 eksisterende liner med tang i stedet for muslinger. Anlægget har i alt 48 liner.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

 

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

 

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 12. marts 2021.

 

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05160

Ansøgning - Tanganlæg - Kerteminde

 

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42