Høring; Ansøgning om kommercielt tanganlæg syd for Skagen, Nordic Algae

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til kommercielt tanganlæg syd for Skagen. Anlæggets dimensioner er 150x440 meter.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

 

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 12. marts 2021.

 

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05128

Ansøgning - Skagen - Tanganlæg

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42