Tilladelse til Struer FunPark - Struer Havn ud for matr.nr 192a Struer

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at vandlegelandet Struer FunPark i Struer Havn. Anlægget er allerede etableret og derfor er tilladelsen samtidig lovliggørelse. Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Etablering af faste og forankrede vandlegsaktivitetsanlæg på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 29/05/2020). I henhold til § 16 a, stk. 4, kan der stilles vilkår i forbindelse med en tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16 a.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnr. 21/07409

Tilladelse - Struer FunPark.

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42