Høring: Udlægning af to stenrev i Roskilde Fjord, nær Gershøj (Lejre) og Veddelev (Roskilde)

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udlæg af to stenrev i Roskilde Fjord, ved Nørrerev (4200 tons natur-/sprængsten), 4150 m2) og Veddelev (300 ton natur-/sprængsten), 700 m2). Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020). Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020). Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 136 ”Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov” og bege rev er veliggende, hvor der er marinkortlagt bugt (nr. 1160). Kystdirektoratet vurderer på det foreliggende grundlag, at udlægningen af revene kan være foreneligt med Natura-2000 området. Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 13. oktober 2020. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02313

Høring Udlægning af to     stenrev i Roskilde Fjord, nær Gershøj (Lejre) og Veddelev (Roskilde)

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42