Høring - ansøgning om badeanstalt, inkl. boardwalk i Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Vallensbæk Kommune om tilladelse til etablering af et badeanlæg/anstalt inkl. et boardwalk på molen. Badeanlægget skal placeres på indersiden af havnemolen. Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020).

Det skal bemærkes, at oplysningerne og vurderingerne i ansøgningsmaterialet er udtryk for ansøgers vurdering. Det er Kystdirektoratets vurdering, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingsloven, da det ikke er på hverken bilag 1 eller 2.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted ca. 6 km fra nærmeste Natura 2000 område som er område nr. 143 ” Vestamager og havet syd for”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 7. oktober 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01405

Høring - ansøgning om badeanstalt, inkl. boardwalk i Vallensbæk Havn

Yderligere information

Medarbejder: Lotte Beck Olsen
E-mail: lbo@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 32