Høring - ansøgning om badeanlæg ved Hvalpsund ud for matr.nr.16f Hole By, Lovns, Sundvej 97, Farsø, Vesthimmerlands Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Vesthimmerlands Kommune om tilladelse til et badeanlæg ud for Sundvej 97, Farsø, matr.nr.16f Hole By, Lovns. Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Det skal bemærkes, at oplysningerne i ansøgningen er udtryk for ansøgers vurdering og oplysninger, til brug for Kystdirektoratets vurdering af Natura 2000 og VVM-screening.

Det er Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at der er tale om et begrænset anlæg, og at det ikke forventes, at det vil påvirke det nærliggende Natura 2000-område væsentligt. Endvidere er vores vurdering, at projektet ikke er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted ca. 1 km fra landdelen af 2000-områderet nr. 30 ”Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 30. september 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnnummer 20/01364

Samlede ansøgning. 

 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

 

Det skal bemærkes, at oplysningerne i ansøgningen er udtryk for ansøgers vurdering og oplysninger, til brug for Kystdirektoratets vurdering af Natura 2000 og VVM-screening.

 

Det er Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at der er tale om et begrænset anlæg, og at det ikke forventes, at det vil påvirke det nærliggende Natura 2000-område væsentligt. Endvidere er vores vurdering, at projektet ikke er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

 

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på natur og miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på naturen eller miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, I især vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering.

 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted ca. 1 km fra landdelen af 2000-områderet nr. 30 ”Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal”.

 

Ansøgningsmaterialet er vedhæftet, men kan også hentes fra vores hjemmeside, www.kyst.dk, under ”Offentliggørelser”

 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 30. september 2020.

 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

 

 

Yderligere information

Medarbejder: Lotte Beck Olsen
E-mail: lbo@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 32